Akademija za politični menedžment

Akademija je bila ustanovljena z namenom izvajanja, širjenja in razvijanja izobraževalnih dejavnosti s področja dela IPM.

Preberi več

Naše storitve

Poletne šole

Poletne šole

Poletne šole APM so večdnevni in večtedenski poglobljeni izobraževalni dogodki, namenjeni vsem, ki želijo poglobiti ali oplemenititi svoje znanje na področju političnega menedžmenta. Poletne šole so namenjene slovenskim in tujim študentom, politikom in političnim strategom ter ostalim zainteresiranim. Poletne šole potekajo v slovenskem in angleškem jeziku, izvajalci poletnih šol pa so habilitirani visokošolski učitelji in drugi priznani strokovnjaki.

Pišite nam

Aktivno državljanstvo

Aktivno državljanstvo

Demokracija velja za najboljšo obliko vladavine, saj pomeni svobodno tekmovanje interesov za prevlado v politični areni in širši družbi. Delovanje demokracije temelji na aktivnih državljanih, ki s svojim sodelovanjem v javnih zadevah sooblikujejo skupnosti, v katerih živijo, bodisi so to skupnosti na lokalni, nacionalni ali globalni ravni. Za aktivno državljanstvo je potrebno razumeti delovanje demokracije, njen politični sistem in institucije, demokratično vlogo civilne družbe in oblike politične participacije. Modul je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol, kjer se poudarek daje predstavitvi delovanja demokracije, ozaveščanju o pomembnosti aktivnega državljanstva med mladimi ter spodbujanju aktivnega demokratičnega vključevanja mladih. Modul je namenjen tudi nevladnim organizacijam, za katere se modul osredotoča na organizacijo političnih kampanj.

Pišite nam

Individualni treningi javnega nastopanja

Individualni treningi javnega nastopanja

93 % vseh informacij, ki jih v komunikaciji oddajamo, je neverbalne narave. Za uspešnost prepričevanja je ključna kongruenca verbalnih in neverbalnih elementov komuniciranja. Modul je namenjen posameznikom, ki želijo izboljšati svoje nastope pred večjimi ali manjšimi občinstvi, in je prilagojen potrebam in željam klientov. Potrebe ugotovimo s posebnimi vprašalniki na začetku treninga, ponudba pa zajema še pripravo analize retoričnih situacij, izgradnjo imidža naročnika s pripadajočim stilom komuniciranja, usposabljanje za pripravo na javne nastope, ter snemanje in pripravo videoanaliz.

Pišite nam

Retorika

Retorika

Retorika je veda o učinkoviti organizaciji in uporabi jezika, kjer se učinkovitost meri glede na uspešnost govorčevega doseganja ciljev, posledično pa je tudi veda o tem, kako organiziramo naše mišljenje o različnih temah. Retorika je družbi inherentna, prepričevanje pa je sredstvo za doseganje sodelovanja, kompromisov in koordinacije delovanja. Produkt namenske uporabe retorike je retorični diskurz, ki ima 5 značilnosti: njegova uporaba je načrtovana, prilagojena občinstvu, oblikovana na podlagi govorčevih motivov, odzivna glede na situacijo in iščoča prepričevanje. Načrtovana uporaba implicira, da je potrebno argument izumiti z ozirom na njegovo prepričevalsko moč v luči cilja prepričevanja, in ga podkrepiti z dokazi. Načrtovanje zajema še učinkovito zaporedje argumentov in nagovorov ter iskanje ustreznega lingvističnega stila. Cilj modula je usposobiti udeležence za uspešno prepričevanje v vsaki dani situaciji.

Pišite nam

Menedžment volilnih in drugih političnih kampanj

Menedžment volilnih in drugih političnih kampanj

Volilne in druge politične kampanje predstavljajo kompleksne sisteme namenske politične komunikacije. Kampanje nikoli ne potekajo v vakuumu in je za njihovo razumevanje nujno dobro poznavanje političnega in širšega družbenega okolja. Namen modula je seznanitev udeležencev s preverjenimi organizacijskimi in upravljavskimi (menedžerskimi) koncepti organizacije in izvedbe volilnih ter ostalih političnih kampanj. Modul vključuje tudi pregled empiričnih podatkov o političnem okolju v Slovenji (od 1990), ki je osnova za planiranje in izvedbo katerekoli volilne (ali politične) kampanje. Modul je primarno namenjeno političnim strankam ter kandidatom in/ali kandidatnim listam, ki želijo nastopiti na volitvah.

Pišite nam

Komunikacija kot znanost

Komunikacija kot znanost

Ključni problem komunikacije izhaja iz tega, da ljudje preveč pogosto zaupamo lastni intuiciji, zaradi česar se nam pogosto dogaja, da rezultat našega komuniciranja z drugimi ni takšen, kot smo pričakovali. Dve osnovni vprašanji, ki se pri tem postavljata, sta: 1) zakaj se to dogaja; in 2) kaj lahko storimo, da to popravimo? Pri tem izhajamo iz teorij s področja psihologije komuniciranja (Miller, 1967) in nekaterih konvencionalnih teorij o tem, kako ljudje sprejemamo odločitve. Osnovni namen modula je seznaniti udeležence z znanstvenim pogledom na komunikacijo. Cilj, ki mu pri tem sledimo, je izboljšava rezultatov v komunikaciji udeležencev z drugimi ljudmi. Izobraževanje je primerno za različne profile in poklice, saj je komunikacija prisotna v vseh sferah življenja kot orodje urejanja družbenih odnosov, politike, poslovnih odnosov, znanosti itd.

Pišite nam

Pišite nam

na info@akademija-apm.si or fill out the form: